Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej (KMP Bielsko-Biała) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Bielsku_Białej.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do kontaktu są: 

Piotr Gorczewski, tel. 47 85 711 20, e-mail: teleinformatyka@bielsko.ka.policja.gov.pl

Krzysztof Górski, tel. 47 85 711 20, e-mail: teleinformatyka@bielsko.ka.policja.gov.pl

Marlena Kocur-Radziszewska, tel. 47 85 711 20, e-mail: teleinformatyka@bielsko.ka.policja.gov.pl

Roman Szybiak, tel. 47 85 712 10, e-mail: rzecznik@bielsko.ka.policja.gov.pl

Elwira Jurasz, tel. 47 85 712 10, e-mail: rzecznik@bielsko.ka.policja.gov.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej znajduje się od strony ulicy Wapiennej. Wejście zlokalizowane jest na frontowej ścianie budynku na pierwszej jego kondygnacji. Drzwi do budynku są dwuskrzydłowe – przeszkolne. Do drzwi wejściowych prowadzą dwa zespoły schodów z poręczą oraz pochylnia z poręczą dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na wprost od wejścia i jest oznaczone napisem „RECEPCJA”. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny, z którego interesanci mogą skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Po prawej stronie od recepcji znajduje się INFOBOX, z możliwością regulacji wysokości pulpitu.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KGP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone przeszklonymi drzwiami wyposażonymi w system kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzi korytarz. Poruszanie się pomiędzy poziomami budynku odbywa się przez schody lub windę.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po lewej stronie biura przepustek. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Pomieszczenie do obsługi interesantów znajduje się w części budynku, do którego dostęp możliwy jest tylko w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP

W budynku jest winda. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Wapiennej wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W windach znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

 

2. Wejście do budynku Komisariatu I Policji w Bielsku-Białej znajduje się od strony ulicy Składowej. Do drzwi wejściowych prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W budynku znajduje się poczekalnia/biuro przepustek - obsługiwane przez Dyżurnego Zespołu Dyżurnych. Stanowisko dyżurnego znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP I (osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzi korytarz. Poruszanie się pomiędzy poziomami budynku odbywa się przez schody.

Osoby poruszające się na wózku mogą być obsłużone w pomieszczeniach służbowych znajdujących się na tym samym poziomie co poczekalnia budynku.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Osobom na czas potrzebny do ich obsługi mogą zostać udostępnione miejsca na parkingu dla pojazdów służbowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

3. Wejście do budynku Komisariatu II Policji w Bielsku-Białej znajduje się od strony ulicy Kamińskiego. Wejście zlokalizowane jest na frontowej ścianie budynku na pierwszej jego kondygnacji. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

 

W budynku znajduje się poczekalnia/biuro przepustek - obsługiwane przez Dyżurnego Zespołu Dyżurnych. Stanowisko dyżurnego znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP II (osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzi korytarz. Poruszanie się pomiędzy poziomami budynku odbywa się przez schody.

Osoby poruszające się na wózku mogą być obsłużone w pomieszczeniach służbowych znajdujących się na tym samym poziomie co poczekalnia budynku.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Kierowcy korzystają z ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

4. Wejście do budynku Komisariatu III Policji w Bielsku-Białej znajduje się od strony ulicy Traugutta. Wejście zlokalizowane jest na frontowej ścianie budynku na parterze. Budynek jest wyposażony w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

 

W budynku znajduje się poczekalnia/biuro przepustek - obsługiwane przez Dyżurnego Zespołu Dyżurnych. Stanowisko dyżurnego znajduje się na wprost od wejścia. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP III (osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzi klatka schodowa. Poruszanie się pomiędzy poziomami budynku odbywa się przez schody.

Osoby poruszające się na wózku mogą być obsłużone w pomieszczeniach służbowych znajdujących się na tym samym poziomie co poczekalnia budynku.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Kierowcy korzystają z ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

5. Wejście do budynku Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej znajduje się od strony ulicy Traugutta. Wejście zlokalizowane jest na frontowej ścianie budynku na parterze. Budynek jest wyposażony w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W budynku znajduje się poczekalnia/biuro przepustek - obsługiwane przez Dyżurnego Zespołu Dyżurnych. Stanowisko dyżurnego znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP IV (osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzi korytarz. Poruszanie się pomiędzy poziomami budynku odbywa się przez schody.

Osoby poruszające się na wózku mogą być obsłużone w pomieszczeniach służbowych znajdujących się na tym samym poziomie co poczekalnia budynku.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Kierowcy korzystają z ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

6. Wejście do budynku Komisariatu Policji w Jasienicy znajduje się od strony ulicy Zdrowotnej. Wejście zlokalizowane jest na frontowej ścianie budynku na parterze. Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W budynku znajduje się poczekalnia/biuro przepustek - obsługiwane przez Dyżurnego Zespołu Dyżurnych. Stanowisko dyżurnego znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP Jasienica (osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzi korytarz. Poruszanie się pomiędzy poziomami budynku odbywa się przez schody.

Osoby poruszające się na wózku mogą być obsłużone w pomieszczeniach służbowych znajdujących się na tym samym poziomie co poczekalnia budynku.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem są dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

7. Wejście do budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach znajduje się od strony ulicy żywieckiej. Wejście zlokalizowane jest na frontowej ścianie budynku na pierwszym piętrze. Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Schody zewnętrzne wyposażone są w windę dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się poczekalnia/biuro przepustek - obsługiwane przez Dyżurnego Zespołu Dyżurnych. Stanowisko dyżurnego znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP Kobiernice (osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzi korytarz. Poruszanie się pomiędzy poziomami budynku odbywa się przez schody.

Osoby poruszające się na wózku mogą być obsłużone w pomieszczeniach służbowych znajdujących się na tym samym poziomie co poczekalnia budynku.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na na tym samym poziomie co poczekalnia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem jest jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

8. Wejście do budynku Komisariatu Policji w Szczyrku znajduje się od strony ulicy Myśliwskiej. Wejście zlokalizowane jest na frontowej ścianie budynku na parterze. Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W budynku znajduje się poczekalnia/biuro przepustek - obsługiwane przez Dyżurnego Zespołu Dyżurnych. Stanowisko dyżurnego znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP Szczyrk (osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzi korytarz. Poruszanie się pomiędzy poziomami budynku odbywa się przez schody.

Osoby poruszające się na wózku mogą być obsłużone w pomieszczeniach służbowych znajdujących się na tym samym poziomie co poczekalnia budynku.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem jest jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla

 

9. Wejście do budynku Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach znajduje się od strony ulicy Zdrowotnej. Wejście zlokalizowane jest na frontowej ścianie budynku na parterze. Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W budynku znajduje się poczekalnia/biuro przepustek - obsługiwane przez Dyżurnego Zespołu Dyżurnych. Stanowisko dyżurnego znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP Cz-Dz (osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzi korytarz. Poruszanie się pomiędzy poziomami budynku odbywa się przez schody.

Osoby poruszające się na wózku mogą być obsłużone w pomieszczeniach służbowych znajdujących się na tym samym poziomie co poczekalnia budynku.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem jest jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

10. Wejście do budynku Posterunku Policji w Kozach znajduje się od strony ulicy Szkolnej. Wejście zlokalizowane jest na bocznej ścianie budynku parterowego. Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Budynek wyposażony jest wideodomofon, służący do nawiązania połączenia z kierownikiem posterunku, innym policjantem znajdującym się w posterunku, a w przypadku, gdy w posterunku nie ma nikogo z dyżurnym Komisariatu Policji w Kobiernicach lub dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Poruszają się po terenie posterunku w obecności funkcjonariusza Policji (osoby wprowadzającej). Wejście do obiektu zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzi korytarz.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Kierowcy takich pojazdów korzystają z ogólnego parkingu dostępnego dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

11. Wejście do budynku Posterunku Policji w Wilkowicach znajduje się od strony ulicy Parkowej. Wejście zlokalizowane jest na frontowej ścianie budynku na parterze. Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Budynek wyposażony jest wideodomofon, służący do nawiązania połączenia z kierownikiem posterunku, innym policjantem znajdującym się w posterunku, a w przypadku, gdy w posterunku nie ma nikogo z dyżurnym Komisariatu Policji w Szczyrku lub dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Poruszają się po terenie posterunku w obecności funkcjonariusza Policji (osoby wprowadzającej). Wejście do obiektu zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzi klatka schodowa. Poruszanie się pomiędzy poziomami budynku odbywa się przez schody.

Osoby poruszające się na wózku mogą być obsłużone w pomieszczeniach służbowych znajdujących się na tym samym poziomie co poczekalnia budynku.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Roman Szybiak. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 604 480 453.

Powrót na górę strony