Ochrona danych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji z siedzibą w Bielsku-Białej:

adres: ul. Wapienna 45, 43-300 Bielsko-Biała,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KMP:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - asp. Marcin Bierczak tel. 47 857 13 41

osoba zastępują Inspektora Ochrony Danych Osobowych - asp. szt. Jolanta Trębacz-Stolarczyk tel. 47 857 12 17

adres: ul. Wapienna 45, 43-300 Bielsko-Biała,

e-mail: iod@bielsko.ka.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej

W KMP w Bielsku-Białej dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony