Świat wokół nas - zagrożenia

Świat wokół nas - zagrożenia

 

Program realizowany wraz z Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej, a partnerem w realizacji programu jest Akademickie Centrum Informatyczne Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Część zajęć odbywa się z wykorzystaniem zasobów tej instytucji. Program jest skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Z badań dotyczących kategorii wiekowej sprawców przestępstw wynika, że osoby w wieku od 13-24 roku życia popełniają od 1102 do 1171 przestępstw kryminalnych rocznie. Stanowi to od 42% do 45% wszystkich przestępstw kryminalnych stwierdzonych na naszym terenie. Z tego przedziału wiekowego sprawcy w wieku 17-20 lat stanowią największą grupę – ponad 40% przedziału 13-24 lata.

Głównym celem programu jest kreowanie wśród młodzieży prospołecznych postaw opartych na poszanowaniu prawa i aktywnym zainteresowaniu zjawiskami społecznymi. Zasadniczą formą realizacji programu są systematyczne spotkania z młodzieżą w sali Książnicy Beskidzkiej. W ich trakcie poruszane będą następujące zagadnienia:

  • konsekwencje prawne i społeczne łamania prawa i zasad obowiązujących w społeczeństwie,
  • konsekwencje prawne, społeczne i osobiste przemocy domowej i rówieśniczej oraz społeczne postawy wobec przemocy,
  • konsekwencje prawne i społeczne stosowania środków psychoaktywnych,
  • współpraca z Policją jako warunek niezbędny dla poprawy stanu bezpieczeństwa,
  • zagrożenia związane z funkcjonowaniem Internetu i innych nowoczesnych środków komunikacji,
  • konsekwencje prawne nieprzestrzegania praw autorskich i praw pokrewnych.

Zakres tematyczny zagadnień poruszanych w trakcie realizacji programu wynika bezpośrednio z celów programu. Część tematów znalazła się w programie w efekcie propozycji środowisk młodzieżowych. Wszystkie zaś zostały sprawdzone w trakcie spotkań z młodzieżą poprzedzających realizację programu. Pilotaż potwierdził właściwy ich dobór. Spotkania z młodzieżą zasadniczo mają formę dyskusji z elementami aktywizującymi. Prowadzących jest zawsze dwóch. Kierują oni dyskusją, wyjaśniają pojęcia, prowokują do zajęcia określonego stanowiska, stosując przy tym zmienny tok narracji i zamieniają się rolami. Wystąpienia prowadzących następują na przemian, co pozwala zdynamizować spotkanie. Aby utrzymać właściwe tempo i poziom, przez cały czas spotkania, kiedy jeden z policjantów prowadzi dyskusję, drugi w tym czasie może na bieżąco analizować jej przebieg i w odpowiednim momencie przejąć prowadzenie, zabrać głos czy też poprowadzić dyskusje na nowy tor. Otwartość dyskusji powoduje, że biorą w niej udział nawet te osoby, które początkowo nastawione są negatywnie do prowadzących lub bagatelizują poruszane tematy. Prowadzący spotkanie stosują również, jako uzupełnienie dyskusji, takie formy jak: inscenizacja, pokaz, pokaz multimedialny, a ich zadaniem jest wywoływanie i wykorzystanie emocji uczestników spotkania. Często zdarza się, że kwestie poruszane na spotkaniu daleko przekraczają zakres założonego programem tematu spotkania. Metoda ta sprawdzona została pilotażowo również podczas spotkań z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze.

 

 

Powrót na górę strony